Formularz rejestracyjny Kurs GCSE
na rok szkolny 2020/2021

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzamimów GCSE z języka polskiego. 

Kurs odbywa się w formie zajęć online, w piątki od godz. 17.00 do 19.00

Wszystkie informacje dotyczące organizacji kursu i opłat będą podane po utworzeniu grupy.

Aby zarejestrować dziecko należy wypełnić poniższy formularz:

  Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas zajęć szkolnych oraz wszelkich uroczystości i zdarzeń organizowanych przez szkołę. Zgadzam się na umieszczanie tych zdjęć i filmików na stronie internetowej szkoły, profilu Facebook szkoły, artykułach prasowych oraz różnych wydawnictwach w celach promocyjno – informacyjnych szkoły.
  I give my consent for my child to be photographed and filmed during school activities and any celebrations and events organized by the school. I agree to placing these photos and videos on the school’s website, school Facebook profile, press articles and various publications for promotional and informational purposes of the school.
  Tak/YesNie/No

  Oświadczam, że wraz z moim dzieckiem zapoznałem/łam się z Konstytucją i Regulaminem Szkoły oraz Statusem Koła Rodziców i zobowiązuję się przestrzegać ich zapisów.
  I declare that I and my child have read and understood the school rules, discipline Policy and Parents’ Statute – Teacher Association and oblige to keep the rule.

  Zobowiązuję się do uczestniczenia we wszystkich zajęciach online oraz punktualnego ich rozpoczynania.
  I am committed to participating in all online classes and starting them on time.

  Nieobecność dziecka na zajęciach
  Zobowiązuję się poinformować nauczyciela o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach oraz Dyrektora szkoły o rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach online (obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia).
  Child’s absence from classes
  I undertake to inform the teacher about the planned absence of the child from classes and the school headmaster about resignation from participating in online classes (one month’s notice period applies).

  Opłata za szkołę
  Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminach przewidzianych przez Regulamin Szkoły. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku niestosowania się do przepisów w sprawie opłat.
  School fee
  I undertake to pay school fees on a regular basis within the time limits provided for by the School Regulations. I am aware of any consequences arising from the school regulations in the event of non-compliance with the provisions on fees.