Kadra

dyrektor szkoły

Sławomira Małgorzata Wiśniewska – założycielka i Dyrektor Polskiej Szkoły Edu Owls Limited od roku 2013 – do dziś.

NAUCZYCIELE I ASYSTENCI

Przedszkole

Justyna Pawlaczyk – Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls,  Nauczyciel zajęć logopedycznych.

Marta Radzikowska – Nauczyciel Klasy Przedszkolnej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Klasa 0

Elżbieta Ojeda-Rodriguez – Nauczyciel klasy Zerowej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Natalia Markowska- Asystent Klasy Zerowej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Klasa 1

Izabela Omirska –  Nauczyciel Klasy Pierwszej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls ; Nauczyciel  zajęć  plastycznych.

Ewelina Kołek- Asystent Nauczyciela klasy Pierwszej  Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Ilona Żyżyńska – Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nauczyciel  zajęć z geografii Polski ( Urlop macierzyński).

Klasa 2

Paulina Nowak – Nauczyciel klasy Drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Małgorzat Chrobot – Jóźwiak – Asystent Nauczyciela  Klasy Drugiej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Klasa 3

Sylwia Cieślak – Nauczyciel klasy Trzeciej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Aleksandra Szczepaniak – Asystent Nauczyciela klasy Trzeciej, Instruktor Tańca Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Klasa 4

Dagmara Brodziak – Nauczyciel klasy Czwartej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls, Nauczyciel zajęć z historii Polski.

 

Klasa 5

Izabela Kupiec – Nauczyciel klasy  Piatej Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls, Nauczyciel zajęć z pisania bajek.

Klasa GCSE

Katarzyna Szuwara – Nauczyciel klasy GCSE Polskiej Szkoły Sobotniej  Edu Owls.

 

Klasa angielskojęzyczna

Magdalena Nierzwicka – Nauczyciel języka polskiego w klasie anglojęzycznej Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls.

Pedagog szkolny

Małgorzata Gruszka – Pedagog w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Logopeda

Magdalena Domaszewicz – Logopeda  w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Wykształcenie: Magister Chemii specjalizacja nauczycielska, Bachelor of Honor in Science, studia podyplomowe Rachunkowość i Zarządzanie Finansami,  AAT Level 4.

Ukończone kursy i szkolenia: Nowy egzamin GCSE z języka polskiego; Trening pedagogiczny – Free Mind of Child; Pułapki rodzicielskie; Kurs pierwszej pomocy; Structogram – Kurs oparty na genetyce mózgu – Poznaj możliwości swojego mózgu; Zarządzanie zespołem.

Doświadczenie w Anglii: Accounts Clark w Campdale Pharmaceuticals Ltd w latach 2006 – 2009, Leasehold Accounts Assistant w Butlin Property Services w latach 2009 – 2014, nauczyciel i kierownik w Polskiej Szkole im. Jana Pawła 2 w Leicester w latach 2006 – 2010, własna działalność gospodarcza od 2011; Dyrektor PSS Edu Owls od 2013. 

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 1984 – 1988, własna działalność gospodarcza w latach 1989 – 2006 .

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukonczońe kursy i szkolenia: ESOL Level 1; Teaching Assistant Diploma; Wychowawca kolonijny; Dziecko dwujęzyczne i dysleksja,;Wady wymowy u dzieci dwujezycznych; Jak pracować z uczniem jąkającym się; Neuroedukacja w praktyce szkolnej; Doskonalenie pisania poprzez gry i zabawy; Logopedia w praktyce nauczyciela; Course in Emergency Life Support. 

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Koordynator warsztatów edukacyjnych “Rozwój kompetencji szkolnych”.

Doświadczenie w Polsce: Pracownik administracji w Centrum Kultury i Sztuki,  wolontariat w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym.

Wykształcenie: Licencjat z pedagogiki specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna- Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel przedszkola, nauczyciel klasy zero w szkole podstawowej.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Specjalnej z Terapią Pedagogiczną – Uniwersytet Opolski; Studia podyplomowe: Kształcenie zintegrowanie i wychowanie przedszkolne.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel przedszkola w Jellybeans Nursey and Pre Schook Buton on Trent; Nauczyciel Polskiej Szkoly Sobotniej Edu Owls.


Wykształcenie: Magister Diagnostyki Pedagogicznej z Edukacją Międzykulturową- Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie; Licencjat z Resocjalizacji- Wszechnica Mazurska w Olecku.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki studenckie w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ w Olecku oraz praktyki studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.

Wykształcenie : Licencjat z Pedagogiki : Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna WSP Mysłowice.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w Szkole Podstawowej nr 8 i 27 w Sosnowcu; Opiekun  w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu.

Wykształcenie: Magister Zarządzania, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Computerised Payroll (QCF) Level 2  accredited by IAB; BCS Level 2 Certificate in IT User Skills (ECDL Extra) (ITQ) (QCF) Level 2; ICT Skills for Life; NPA Certificate in Pawnbroking qualification;Cambridge ESOL Level 1,  City &Guilds Level 1; Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Polskiej  Szkoły Sobotniej Edu Owls; Customer Advisor – Financial Services -Leicester City Centre; Operation Administrator -Distribution Centre – Disney Store Ltd in Magna Park; Internships: Administrative Assistant; Clokwise Credit Union and Leicester College.

Doświadczenie w Polsce: własna działalność gospodarcza.

Wykształcenie: Magister Turystyki i Rekreacji, specjalność- Turystyka aktywna oraz Organizacja i obsługa ruchu turystycznego- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; ESOL-level 1, Functional Skills qualification in Mathematics at Level 1; Szkolenie metodyczne nauczania jezyka polskiego – Manchester; Course in Emergency Life Support. 

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w Spółdzielni turystycznej “Turysta”, praca w charakterze asystentki menadzera w hotelu, organizacja festynow rodzinnych, organizacja gier i zabaw dla dzieci w charakterze animatora dzieciecego.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Społeczno – Opiekuńczej – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie w Anglii: Asystent Nauczyciela Języka Polskiego w  PSS Edu Owls w latach 2015 – 2018, Instruktor zajęć plastycznych w PSS Edu Owls w latach 2015 – 2016, Nauczyciel od IX.2018.

Doświadczenie w Polsce: Nauczyciel zerówki w Szkole Filialnej, praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych i przedszkolu, wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wykształcenie: Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego (Uniwersytet Łódzki); Licencjat Turystyki i Rekreacji (Uniwersytet Łódzki); kurs wychowawcy kolonijnego; OCR Functional Skills qualification in English at Level 2; NCFE Cache Level 2 Certificate in Principles of working with individuals with learning disabilities; NCFE Cache Level 2 Certificate Introducing caring for children and young people.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls; EAL Support Assistant at Primary School.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Wykształcenie: Magister Administracji Publicznej – Uniwersytet Łódzki.

Ukończone kursy i szkolenia: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;  Animator zabaw dla dzieci, kurs pedagogiczny – Free Mind of Child; Tożsamość dzieci dwujęzycznych;  Pracuje z dzieckiem dwujęzycznym; Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spectrum autyzmu w procesie terapii; Instruktor treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży; Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku; Teaching assistant diploma- Level 1.

Doświadczenie w Anglii: Instruktor Tańca w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: Animator zajęć tanecznych w “Centrum Kultury i Tańca   Hajdasz”, wychowawca/kierownik obozów i kolonii letnich/zimowych, prowadząca   warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach “Obozu Rozwoju Zainteresowań”  ZHP, prowadząca warsztaty taneczne z młodzieżą i dorosłymi w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa.

Wykształcenie: Magister Historii (specjalność nauczycielska) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Licencjat Filozofii (specjalność edukacja filozoficzna) –Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Doradztwo do spraw kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich (studia podyplomowe) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; Qualified Teacher Status.

Ukończone kursy i szkolenia: ESOL Level 2; English Level 2; Certificate In Business and Administration Knowledge; Paediatric First Aid; Dwujęzyczność łączy i daje moc; Uczeń aktywny i zaangażowany na lekcjach języka polskiego. Współczesna dydaktyka na rzecz edukacji polonijnej; Pracuję z dzieckiem dwujęzycznym.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls; Nursery  Nurse; Teaching Assistant.  

Doświadczenie w Polsce: Praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych,  gimnazjach i średnich; wolontariat w Muzeum Archeologicznym w Krakowie; staż w redakcji „Kroniki Tygodnia” w Zamościu na stanowisku asystent dziennikarza.

Wykształcenie: Magister Geografii, Licencjat Biologii – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, studia podyplomowe Pedagogika Wieku Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi,  kurs wychowawcy kolonijnego, liczne kursy pierwszej pomocy w Polsce, ESOL-level 1, szkolenie metodyczne nauczania języka polskiego w Manchesterze, course in EmergencyLife Support, kurs animatora gier i zabaw dla dzieci.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls, własna działalność Caterpillar Enterprises.

Doświadczenie w Polsce: Praktyki zawodowe w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej,wieloletnia opieka i wsparcie w nauczaniu osoby z porażeniem mózgowym i niedowładem czterokończynowym, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wykształcenie: Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja nauczycielska oraz filologia w mediach), seminarium “Język polski jako obcy”- glottodydaktyka polonistyczna zakończona pracą na temat dwujęzyczności;  Studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego.

Ukończone kursy i szkolenia: Nowy egzamin A-level z języka polskiego; Nowy egzamin GCSE z języka polskiego; Trening pedagogiczny – Free Mind of Child; Pułapki rodzicielskie; szkolenie do przygotowania uczniów do egzaminu GCSE i A-level z języka polskiego; Polish GCSE training for teachers; Język polski; Programowanie; Dwujęzyczność w teorii i praktyce; Słownictwo na czasie. Wzbogacenie leksyki dziecka; Terapia i wspomaganie dziecka z dysleksją  na II i III etapie edukacji; Projekt Dysleksja; Jak pracować z uczniem jąkającym się; Wady wymowy u dzieci dwujęzycznych; Quo vadis? – wpływ (re)emigracji na dorastanie; Prawo autorskie – czy i jak korzystać z  zasobów Internetu; Spotkania z filmem polskim poza granicami Polski; Ojczysty panteon i ojczyste spory – historia Polski z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie dla nauczycieli polonijnych.

Doświadczenie w Anglii: Nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls Limited; Supply teacher / teacher assistant.

Doświadczenie w Polsce: Tutor języka polskiego i angielskiego w Stowarzyszeniu  Wiosna w Akademii Przyszłości, praktyki nauczycielskie w szkole podstawowej,  gimnazjum oraz w szkole średniej; au pair w firmie Cultural Care Au Pair.

Wykształcenie: Magister Filologii Polskiej, (specjalizacje: kulturoznawcza, nauczycielska) – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Wydawnicze – Uniwersytet Wrocławski.

Kursy i szkolenia: Specjalistyczny kurs z zakresu metodyki i techniki ćwiczeń hatha joga – Politechnika Częstochowska. Courses: Young People and Their Mental Health – University of Groningen, Good Practice in Autism Education – University of Bath.

Doświadczenie w Anglii: Surya Enterprise LTD – sekretarka.

Doświadczenie w Polsce: Nauczycielka języka polskiego i jogi, wychowawczyni klasy, Koordynatorka Edukacji Kulturowej w Szkole (KEKS), instruktorka kulturalno – oświatowa.

Wykształcenie: Magister pedagogiki specjalnej – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe  “Szkoła psychologii kontaktów interpersonalnych” Uniwersytet Wrocławski,studia podyplomowe “Zarządzanie w oświacie” Politechnika Wrocławska,studia podyplomowe “Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego” Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, certyfikaty I i II stopnia “Trener EEG- Biofeedback” Biomed we Wrocławiu.

Doświadczenie w Anglii: trener EEG-Biofeedback, pedagog w Polskiej Sobotniej Szkole Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel i pedagog specjalny, dyrektor placówki nauczania specjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Wykształcenie: Magister Elektroradiologii,Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu -Akademia Medyczna w Lublinie; Magister Logopedii- 2- letnie studia podyplomowe-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie w Anglii: Logopeda;  Asystent nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej Edu Owls.

Doświadczenie w Polsce: mgr elektroradiologii-Zakład Radiologii Lekarskiej SPSK 4 w Lublinie; Przedstawiciel medyczny, specjalista ds. kluczowych klientów – ginekologia; Logopeda – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie.