Formularz rejestracyjny

Aby zarejestrować dziecko należy:

 1. Wypełnić i wysłać formularz 
 2. Dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości £25 za każde dziecko – zobacz jak można zapłacić za szkołę 
 3. Wypełnić ankietę ze znajomości języka polskiego (dotyczy dzieci zapisywanych po raz pierwszy, w celu przypisania do właściwej klasy).            Link do ankiety  Czy dziecko ma jakieś potrzeby medyczne, o których szkoła powinna wiedzieć? Does your child have any medical needs which school should be aware of?

  Czy dziecko regularnie przyjmuje leki, które muszą być mu podane w czasie zajęć lekcyjnych? Does your child take any medicine which should be given during the school lessons?
  Tak/YesNie/No
  Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku w czasie zajęć lekcyjnych. I agree to provide first aid to my child during the lesson.
  Tak/YesNie/No
  Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas zajęć szkolnych oraz wszelkich uroczystości i zdarzeń organizowanych przez szkołę. Zgadzam się na umieszczanie tych zdjęć i filmików na stronie internetowej szkoły, profilu Facebook szkoły, artykułach prasowych oraz różnych wydawnictwach w celach promocyjno – informacyjnych szkoły
  Tak/YesNie/No
  Czy jesteś zainteresowany zajęciami online, jeśli szkoła z przyczyn niezależnych nie będzie mogła prowadzić zajęć stacjonarnych?
  Tak/YesNie/No
  Wyrażam zgodę na filmowanie – zapisywanie lekcji odbywających się online przy użyciu odpowiednich do tego celu aplikacji oraz udostępnianie ich innym rodzicom z klasy mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że nie będę udostępniał tych nagrań osobom spoza naszej klasy oraz publikował ich w social mediach takich jak: Facebook, Instagram, YouTube itp. Szkoła nie będzie tych nagrań wykorzystywała w celach promocyjnych.
  Tak/YesNie/No
  Jestem zainteresowana(y) zajęciami szkolnymi prowadzonymi w ciągu tygodnia?
  Tak/YesNie/No
  Jeśli wybrałeś odpowiedź tak to proszę o podanie w jakich dniach dziecko mogłoby uczesniczyć w zajęciach popołudniowych

  Oświadczam, że wraz z moim dzieckiem zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkoły oraz Statusem Koła Rodziców i zobowiązuję się przestrzegać ich zapisów. I declare that I and my child have read and understood the school rules, discipline Policy and Parents’ Statute – Teacher Association and oblige to keep the rule

  Zobowiązuję się osobiście punktualnie przyprowadzać dziecko do szkoły i odbierać je po zakończeniu zajęć szkolnych. W razie mojej nieobecności czynności te będzie wykonywał drugi rodzic lub opiekun wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku naszej niedyspozycji upoważnię na piśmie osobę dorosłą do obioru dziecka. Jestem odpowiedzialny/a za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do rozpoczęcia zajęć. Jestem świadomy/a, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły będą się kontaktowały z drugą osobą w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku kontaktu z osobami wskazanymi w Formularzu Rejestracyjnym po upływie pół godziny władze szkoły mogą się kontaktować z policją lub Social Services

  Nieobecność dziecka w szkole – Zobowiązuję się poinformować nauczyciela o planowanej nieobecności dziecka w szkole oraz Dyrektora szkoły o rezygnacji z uczęszczania do szkoły (obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia). Jestem świadomy/a, że w przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole i powstaniu obaw o jego bezpieczeństwo szkoła będzie się kontaktowała ze mną, a w razie konieczności może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

  Opłata za szkołę
  Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminach przewidzianych przez Regulamin Szkoły. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku niestosowania się do przepisów w sprawie opłat.


   The Privacy Policy applies.